Javascript must be enabled for this website to function correctly.

Phuket Account :: บริษัทจำกัด
T.P. Business and Accounting Office เลือกภาษา    
สำนักงาน ภคพรพาณิชย์การบัญชี
 สาระน่ารู้
กิจการบุคคลธรรมดา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
บริษัทจำกัด
ข้อดีของการประกอบการ
ข้อเสียของการประกอบกิจการ
ใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว
 ติดต่อเรา
บริษัทจำกัด

บริษัทจำกัดเกิดขึ้นจากการร่วมกันของบุคคลอย่างน้อยตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป ดำเนินการในฐานะผู้เริ่มก่อการจัดตั้งบริษัท จัดทำหนังสือบริคณห์สนธิไปขอจดทะเบียนตามวิธีที่กฎหมายกำหนด เมื่อนายทะเบียนได้รับจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธินั้นแล้ว ผู้เริ่มก่อการจัดตั้งบริษัท จะต้องเตรียมการเพื่อประชุมเข้าชื่อซื้อหุ้นโดยส่งคำบอกกล่าวนัดประชุมไปยังผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นทุกคน และนายทะเบียนเพื่อทราบเมื่อถึงกำหนดประชุมตามคำบอกกล่าวแล้วก็ต้องดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในคำบอกกล่าวนั้น หลังจากนั้นกรรมการของบริษัทที่ได้รับแต่งแต่งจากที่ปกระชุมจัดตั้งบริษัทจะต้องนำความไปขอจดทะเบียนเพื่อให้เป็นนิติบุคคลตามกฏหมายและแม้ในภายหลังต่อมาหากที่ประชุมกรรมการหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมรายการที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วประการใด กรรมการของบริษัทก็จะต้องนำมตินั่นมาดำเนินการขอจดทะเบียนตามขั้นตอนและวิธีที่กฏหมายกำหนดด้วย

การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ

?รายการที่กฎหมายบังคับให้ต้องจดทะเบียน
 • ชื่อบริษัท
 • จังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทวัตถุประสงค์ทั้งหลายของบริษัท
 • ข้อแถลงแสดงว่าความรับผิดชอบของผู้ถือหุ้นจะมีจำกัด
 • จำนวนทุนจำนวนหุ้น และมูลค่าของหุ้นของบริษัทที่กำหนดไว้
 • ชื่อที่อยู่อาชีวะและจำนวนหุ้นซึ่งต่างเข้าชื่อซื้อหุ้นไว้ของผู้เริ่มก่อการตั้งบริษัท (ซึ่งอย่าง7 คน) และลายมือชื่อของผู้เริ่มก่อการนั้นทุกคน
 • ชื่อที่อยู่และลายมือชื่อของพยาน (อย่างน้อย 2 คน) ซึ่งรับรองลายมือชื่อของผู้เริ่มก่อการจัดตั้งบริษัท
การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด
เมื่อได้จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิเรียบร้อยแล้วต้องนัดประชุมบรรดาผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาจัดตั้งบริษัทโดยมีการดำเนินการคือ

1) ผู้เริ่มก่อการคนใดคนหนึ่ง จัดทำหนังสือนัดประชุมตั้งบริษัทขึ้นโดยกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบวาระการประชุม (เรื่องจะประชุม) ส่งไปยังบรรดาผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นของบริษัททุกคนก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน
2) หนังสือนัดประชุมนั้นต้องกำหนดวันประชุมหลังจากวันที่ที่ลงในหนังสือนัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน
3) ระเบียบวาระการประชุมในหนังสือนัดประชุม จะต้องกำหนดกิจการอันพึงทำในที่ประชุมตั้งบริษัท คือ
 • รับรองบัญชีรายชื่อ ฐานะและสำนักของผู้เข้าชื่อซื้อหุ้น พร้อมทั้งจำนวนหุ้น ซึ่งต่างคนได้ลงชื่อไว้
 • พิจารณาตั้งข้อบังคับของบริษัท
 • พิจารณาให้สัตยาบันแก่บรรดากิจการที่ผู้เริ่มก่อการตั้งบริษัทได้กระทำ และค่าใช้จ่ายซึ่งจำเป็นต้องจ่ายในการตั้งบริษัท
 • พิจารณาเรื่องหุ้น
 • พิจารณาเลือกตั้งกรรมการชุดแรกของบริษัท และกำหนดอำนาจกรรมการ
 • พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสินจ้าง
 • เรื่องอื่น ๆ ถ้ามี

4) ผู้เริ่มก่อการต้องจัดส่งสำเนาหนังสือนัดประชุมดังกล่าวข้างต้นไปยังนายทะเบียนโดยพลัน (ภายในวันที่ที่ลงในหนังสือนั้นหรืออย่างช้าในวันรุ่งขึ้น) ทั้งนี้โดยจัดทำหนังสือนำส่ง และให้ผู้เริ่มก่อการผู้ขอจดทะเบียนลงลายมือชื่อรับรองสำเนาหนังสือประชุมนั้นด้วย
5) เมื่อถึงกำหนดวันประชุมตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้ว ผู้เริ่มก่อการต้องจัดให้มีการประชุมขึ้น ณ สถานที่ ที่ได้แจ้งไว้ และต้องดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้
6) เมื่อการประชุมตั้งบริษัทได้สำเร็จแล้ว ผู้เริ่มก่อการต้องมอบกิจการจะเรียกให้ผู้เริ่มก่อการและผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นทั้งหลายใช้เงินค่าหุ้นตามที่แต่ละคนถืออยู่ แล้วจึงไปดำเนินการขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทต่อไป

รายการที่กฏหมายบังคับให้ต้องจดทะเบียน
 • จำนวนหุ้นทั้งสิ้น ซึ่งได้มีผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นหรือได้จัดออกให้แล้ว แยกให้ปรากฏว่าเป็นหุ้นสามัญ หรือหุ้นบุริมสิทธิ์จำนวนเท่าใด
 • จำนวนหุ้นสามัญ หรือหุ้นบุริมสิทธ์ ซึ่งออกให้เหมือนหนึ่งว่าได้ใช้เต็มค่าแล้ว หรือได้ใช้แต่บางส่วนแล้ว นอกจากที่ใช้เป็นตัวเงิน และหุ้นที่ได้ใช้แต่บางส่วนนั้นได้ใช้แล้วเพียงใด
 • จำนวนเงินที่ได้ใช้แล้วหุ้นละเท่าใด
 • จำนวนเงินที่ได้รับไว้เป็นค่าหุ้นรวมทั้งสิ้นเท่าใด
 • ชื่อ อาชีวะ และที่อยู่ของกรรมการทุกคน
 • จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อเป็นสำคัญผูกพันบริษัทได้
 • ข้อแถลงแสดงว่าบริษัทได้ตั้งขึ้นโดยมีหรือไม่มีกำหนดอายุ
 • สถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่และสาขาทั้งปวง
 • รายการอย่างอื่นซึ่งเห็นสมควรจะให้ทราบแก่ประชาชน
 • ตราของบริษัทจำกัด
 • ข้อแถลงแสดงว่า บริษัทได้ตั้งขึ้นโดยมีหรือไม่มีข้อบังคับ
 วิมานบุรี รีสอร์ท
สงวนลิขสิทธิ์ © 2004 โดย สำนักงาน ภคพรพาณิชย์การบัญชี